ระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยฯ

พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต่างๆ

การให้บริการงานศูนย์ข้อมูลฯ

การใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา ,บริการแอพลิเคชั่นลงชื่อปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ ,การ Live Stream ผ่านช่อง Youtube วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม